Privacyverklaring

Praktijk Sandra Mous behandeld uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Praktijk Sandra Mous houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat:

  • We op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
  • Er zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens wordt omgegaan
  • Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens
  • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • Er alleen persoonsgegevens verwerkt worden welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Er geen persoonsgegevens door worden gegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. En als het noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bloed en/of fecesonderzoek naar laboratoria
  • Mocht er voor een andere reden gebruik gemaakt worden van uw persoonsgegevens, dan zal ik u eerst informeren en dit met u overleggen
  • Uw persoonsgegevens op de PC worden met een wachtwoord beveiligd. Uw dossier wordt bewaard in een afgesloten kast

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Of heeft u een klacht? Dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in dienen. De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Praktijk Sandra Mous